Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej Zboží)

platné od 1.1.2014

dle zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku v platném znění

Tyto Všeobecné obchodní podmínky  IT Specialists s.r.o. se sídlem Přístavní 1221/15, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, jednajícím jednatelem společnosti Radoslav Dušek IČ: 28535944, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148686, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující/objednatel, který může být dále i spotřebitelem (dále jen „kupující“) vydává tímto dle ustanovení § 273 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) ve spojení se zák. č.40/1964 Sb Občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění a účinném, jako i předpisy související, tyto

V š e o b e c n é   o b c h o d n í    p o d m í n k y

Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.itspecial.cz

 

1. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmem:

Prodávající resp. Dodavatel – IT Specialists s.r.o. se sídlem Přístavní 1221/15, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 28535944

Kupující jako - Odběratel- Podnikatel nebo Spotřebitel

Podnikatel - Osoba ve smyslu § 420 Občanského zákoníku. Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele dále považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel -  osoba ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Smluvní strany resp. Strany - Prodávající resp. Dodavatel a Kupující resp. Odběratel

Zboží - věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek zejména IT produkty společnosti Hewlett Packard, notebooky, monitory, stolní počítače, servery, Workstation a další příslušenství

Prostředky komunikace na dálku – se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s lidskou obsluhou, telefon bez lidské obsluhy, rozhlas, videotelefon, elektronická pošta, faxový přístroj, televize, veřejná komunikační síť – internet (e-mail).

Smlouva a) - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva v písemné formě nebo písemné potvrzení písemné objednávky (faktura).

Smlouva b) – kupní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku dle ust. § 1801 a násl. Obč. zákona v platném znění, které mohou být uzavřeny prostředky na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Kupní smlouva při nákupu v e-shopu se uzavírá okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu. Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí objednávky.

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy při dodávkách Zboží Prodávajícího Kupujícímu.

2.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy, Objednávky (tzv. prostředky na dálku). Podpisem Smlouvy se bude řídit vzájemný závazkový vztah těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Za podpis smlouvy se má, že Kupující (zákazník) poskytne souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3. Jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek lze změnit nebo vyloučit pouze písemně ve Smlouvě, nebo nově vydanými VOP prodávajícím.

2.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Smluvních stran mají přednost před ustanovením těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.5.   Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění k 1.1.2014.

 

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude spotřebitel jiného státu než České republiky.

.

4. Kupní smlouva

4.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu.

4.2. K uzavření kupní smlouvy dochází i převzetím Zboží Kupujícím, osobně na prodejně či prostřednictvím přepravce (např. Česká pošta, PPL, kurýrní služba, dobírka aj.)

4.3.  Je-li Kupující spotřebitel, uzavření kupní smlouvy vzniká návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká okamžikem odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a to za předpokladu, že Kupní smlouva je uzavřena v e-shopu. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek včetně obsahu reklamačního řádu prodávajícího, který je upraven ve všeobecných obchodních podmínek oddíl reklamace.

4.4.  Je-li Kupující podnikatelem, návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslání objednávky zboží Kupujícím podnikatelem a samotná Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího Kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.

4.5.   Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího.

4.6. Předmětem kupní smlouvy jsou movité věci IT charakteru, zejména IT produkty společnosti Hewlett Packard, notebooky, monitory, stolní počítače, servery, Workstation a další příslušenství.

 

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou dále závazné pro Prodávajícího a Kupujícího pokud jsou uskutečněny prostřednictvím e-mailu: obchod@itspecial.cz, telefonicky +420 273 132 099.

5.2. Kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek jsou považovány za obchod na dálku (internetový obchod) a platí pro ně ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a dále ust. § 1820  a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb .

5.3. Požadovaným termínem dodání, pokud není výslovně stanoveno na příslušných webových stránkách Prodávajícího je stanoven v objednávce Prodávajícího.

5.4.  Pokud dojde k uzavření smlouvy telefonicky, sdělí Podnikatel na začátku hovoru údaje o sobě a účel hovoru.

 

6. Dodání zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku. 

6.2. Při převzetí Zboží pověřenou osobou Kupujícího mimo provozovnu Kupujícího se má za to, že k uzavření kupní smlouvy došlo předáním Zboží smluvnímu dopravci Kupujícího, popřípadě osobě, která potvrdí převzetí Zboží svým podpisem spolu s razítkem Kupujícího.

6.3.Při prodeji Zboží prostředky na dálku dochází k  převzetí Zboží převzetím Kupujícího u poštovního přepravce či jiného dopravce.

6.4. V případě, že během dodání zboží vznikne během přepravy na Zboží či obalu škoda, je Kupující oprávněn se domáhat svého práva u přepravce. Prodávající tak nenese odpovědnost na Zboží během přepravy.

 

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření Kupní smlouvy tak jak je v on-line e-shopu. Ceny jsou konečné včetně příslušného DPH, to se netýká případných poplatku za balné a dopravné.

7.2.  V případě „akcí cena“ či sleva vyplývá buď z obsahu webových stránek Prodávajícího či individuální nabídky ze strany Prodejce.

7.3. Náklady na dodání činní Zboží jsou stanoveny samostatně v ceníku prodávajícího a nejsou součástí kupní ceny.

7.4. Způsob platby, náklady komunikace na dálku a dodání Zboží je uveden na www.itspecial.cz

.

8. Fakturace / platba předem

8.1. V případě, že dojde k uzavření Kupní smlouvy v obchodě činní datum splatnosti faktury  14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

8.2. Faktura musí být Kupujícímu předána nebo doručena na adresu Kupujícího s předmětem Kupní smlouvy tzv. Zboží.

8.3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

8.4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

8.5. Pokud Kupující neuhradí, kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu.

8.6.   Za splatnost Kupní ceny se má připsání na účet Prodávajícího.

 

9. Povinnosti Prodávajícího/Dodavatele

9.1. Povinnost Prodávajícího/Dodavatele poskytnou tyto informace:

 • Obchodní firma: IT Specialists s.r.o. se sídlem Přístavní 1221/15, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, IČ: 28535944, jednajícím jednatelem společnosti Radoslav Dušek IČ: 28535944, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148686
 • Adresa pro doručování včetně doručování reklamací: IT Specialists, s.r.o.,Obrovského 644/5, Praha 11, PSČ 141 00
 • Osobně v otevírací dobu: Po-Čtv od 09:00 – 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin a Pá od 10:00 do 14:00 hodin
 • Telefonní kontakt/ adresa elektronické pošty v sekci kontakty na příslušných webových stránkách
 • Hlavní charakteristika zboží: IT Produkty
 • Cena je stanovena včetně příslušného DPH, není v ní zahrnuto poštovné a balné
 • Náklady na dodání: jsou v režii vždy Kupujícího/objednatel a jsou uvedeny na webových stránkách Prodávajícího
 • Způsob platby: v hotovosti do pokladny, dobírkou, platba kartou, připsáním na účet Prodávajícího.
 • Způsob dodání: přepravní službou, např. PPL, Českou poštou, s.p., osobní odběr, osobní předání, jinak. Cena přepravy se řídí ceníkem přepravce.
 • Poučení o právu odstoupit od Kupní smlouvy bod „reklamace odstoupení od Smlouvy“
 • Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese vždy Kupující/objednatel
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy ve smyslu ust. § 1837 Občanského zákoníku.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:

a)

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • Spotřebitel je oprávněn o vyřízení věci mimo soudní cestou se stížností se může obrátit na orgán dohledu či státního dozoru.

 

10. Odstoupení od Smlouvy

10.1. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy dle ust. § 1829 a násl. Obč. zákoníku  ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, ode dne převzetí Zobží, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku. Rozhodne-li se Spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od Smlouvy doručit prodávajícímu do 14. dne od převzetí zboží.

10.2. Odstoupení a zboží jsou povinni Kupující/Spotřebitelé zasílat na adresu: IT Specialist, s.r.o., Obrovského 644/5, Praha 11, PSČ 141 00

10.3. Zboží je povinen Kupující/Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, čisté, pokud možno včetně originálu neponičené krabice, s výjimkou běžně rozbalené krabice, v jakém zboží převzal.

10.3. V případě, že Zboží bude nekompletní či poškozené, a to i včetně obalu, může Prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s předpisy Občanského zákona.

10.4. Kupní cena bude Kupujícímu vrácena do 30 dnů od odstoupení.

10.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího, na dárky, které jsou poskytnuty k Předmětu koupě, na výhry z loterii a na Předmět kupní ceny je-li upraven dle Kupujícího.

10.6. Pro odstoupení od Smlouvy je oprávněn Kupující sdělit Prodávajícímu důvod odstoupení, číslo bankovního účtu či způsob jakým chce vrátit Kupní cenu.

10.7.  Odstoupení od Smlouvy, který je podnikatelem  se uplatní zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

10.8.    Prodávající dále uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení Kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je vždy zhodnocen Prodávajícím. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 

11. Sankce

11.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou Stran povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení odpovídající na přiložené/doručené faktuře.

11.2. Základem pro výpočet úroků z prodlení je Kupní cena včetně DPH.

11.3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

11.4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, ne však povinen, zaúčtovat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé jistiny pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti. O tomto způsobu je povinen Prodávající Kupujícího informovat.

 

12. Bezpečnost a ochrana informací

12.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů Kupujícího pro účely předmětu uzavření Kupní smlouvy a dále marketingové účely.

 

13. Reklamační podmínky v režimu Obč. zákoníku

13.1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem vystavení faktury eventuelně dnem uvedeným v záručním listě.

13.2. Při prodeji spotřebního zboží mezi Spotřebiteli a Prodávajícím je zákonná záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle čl.1 těchto všeobecných obchodních podmínek, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Je-li kupující Podnikatel je zákonná záruční doba 12 měsíců, a to pouze za předpokladu, že mezi Prodávajícím a Podnikatelem jako kupujícím bude uzavřena písemná Kupní smlouva – Jinak je lhůta 24 měsíců a vždy se jedná o Spotřebitelský vztah.

13.3.  Je-li Kupující Spotřebitel v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí výhradně zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění.

13.4. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, pokud by toto nebylo možné tak vydáním dobropisu a vrácením peněz. Zákazník má právo na výměnu nebo opravu Zboží. Není-li ani jedno z toho možné, má právo Zákazník odstoupit od Smlouvy eventuálně může požadovat slevu z Kupní ceny.

13.5. Prodávající má právo na snížení ceny kupní ceny Zboží o částku, kterou zboží ztratilo hodnotu běžným používáním Kupujícím. Prodávající pak hradí Zákazníkovi náklady na nejlevnější dopravu při doručování Zboží. Zákazník nemůže vrátit zpět Zboží Prodávajícímu porušil-li hygienický obal.

13.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny u prodávajícího, a to nejpozději do 2 kalendářních dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 30-ti dnů . Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

13.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit, náhradním plněním, případně dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace.

13.7. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího anebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

13.8. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti dle těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

14. Závěrečná ujednání

14.1. Prodávající je oprávněn kdykoli zrušit, změnit nebo upravit tyto Všeobecné obchodní podmínky.

14.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, účinnými v době jejího uzavření dle ustanovení čl.14.3. příslušné části Všeobecných obchodních podmínek platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

14.3. Reklamace vad Zboží musí Kupující písemně uplatit u Prodávajícího nejpozději poslední pracovní den záruční doby. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží.

14.4. V případě, že některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto Všeobecných obchodních podmínek.

14.5. Kupující svým podpisem Všeobecných obchodních podmínek a/nebo Smlouvy stvrzuje, že s Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

14.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu je povinen  oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla/místa podnikání nebo bydliště, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

 

15. Platnost a účinnost

15.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2014. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

15.2. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Prodávajícího a jsou zveřejněny na internetové stránce www.itspecial.cz a na stránce www.itspecialists.cz.